Grantový program spoločnosti Biogen

Svojím záväzkom a stratégiou globálnych grantov a ich udeľovania si spoločnosť Biogen kladie za cieľ formou rôznych programov a iniciatív urýchliť vedecké inovácie, riešiť nenaplnené potreby pacientov a rozvíjať medicínske vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti ochorení.

Grant je finančný príspevok poskytovaný oprávnenej organizácii na podporu konkrétneho, časovo ohraničeného projektu alebo programu so stanovenými cieľmi bez toho, aby z toho mala spoločnosť Biogen nejaký hmotný prospech.

Nižšie nájdete informácie o grantovom programe spoločnosti Biogen.

Spôsoby financovania
 • Medicínske vzdelávanie – poskytovanie finančných prostriedkov oprávnenej inštitúcii alebo organizácii na podporu nezávislých medicínskych vzdelávacích aktivít pre  zdravotníckych alebo vedeckých pracovníkov. Medicínske vzdelávanie môže byť akreditované alebo neakreditované.
 • Vzdelávanie pacientov – poskytovanie finančných prostriedkov oprávnenej inštitúcii alebo organizácii na podporu vzdelávacích aktivít pre pacientov alebo opatrovateľov. Tieto programy nesmú mať propagačný charakter.
 • Odborný a vedecký rozvoj – Programy na financovanie štipendií a odborného vzdelávania vytvorené lekárskymi fakultami, fakultnými a univerzitnými nemocnicami alebo inými organizáciami, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, za účelom podpory rozvoja vzdelávacích a výskumných aktivít fakultných či hosťujúcich vedeckých pracovníkov.
 • Infraštruktúra – poskytovanie finančných prostriedkov na modernizáciu infraštruktúry (napr. priestorov, vybavenia, ktoré môže zahŕňať rôzne fyzické vybavenie a tiež IT/softvér) pre zdravotnícke organizácie alebo inštitúcie, kde to umožňuje miestny predpis. Žiadosti o grant na infraštruktúru musia byť financované z viacerých zdrojov, okrem spoločnosti Biogen aj minimálne jednou inou farmaceutickou / biotechnologickou spoločnosťou.
 • Všeobecný grant – poskytovanie finančných prostriedkov na podporu programu alebo projektu, ktorý nevyhovuje žiadnej z uvedených kategórií grantov.

Finančné prostriedky na cestovné náklady na podporu účasti zdravotníckych pracovníkov na kongresoch alebo iných vzdelávacích programoch sa neposkytujú prostredníctvom grantového programu spoločnosti Biogen.

Požiadavky na získanie grantu a oprávnenosť organizácie
 • Žiadosť musí byť nevyžiadaná
 • Žiadosť nesmie poskytovať hmotný prospech pre spoločnosť Biogen
 • Finančné prostriedky možno poskytovať len organizáciám založeným v súlade s právnymi predpismi, pričom grant nemôžu získať jednotlivci
 • Organizácia musí byť zaregistrovaná minimálne 2 roky
 • Žiadosť o grant je potrebné predložiť vopred, pred plánovaným začiatkom projektu
 • Požadovaná výška financovania musí odrážať skutočnú a spravodlivú trhovú hodnotu navrhovaných aktivít
 • Uprednostňuje sa financovanie aj od iných farmaceutických/biotechnologických spoločností okrem financovania od spoločnosti Biogen (napr. z viacerých zdrojov)
 • Organizácia žiadajúca o grant musí potvrdiť príjem platby a overiť, ako sa použili finančné prostriedky na všetky predchádzajúce činnosti podporované spoločnosťou Biogen

Žiadajúca organizácia a žiadosť o grant musia byť v úplnom súlade so všetkými regionálnymi a miestnymi predpismi, zákonmi ako aj nariadeniami farmaceutického priemyslu, vrátane zákonov a predpisov týkajúcich sa boja proti korupcii, transparentnosti a ochrany súkromia.

Spoločnosť Biogen nesmie žiadnej organizácii poskytnúť nijaký zásadný vstup ani pomoc pri vypracúvaní alebo predkladaní žiadosti o grant.

Spoločnosť Biogen si vyhradzuje právo zamietnuť každú žiadosť o grant, ktorá nespĺňa požiadavky podľa údajov v prihláške a tiež v prípade, že žiadajúca organizácia nie je oprávnená žiadať o grant.

Spoločnosť Biogen môže kedykoľvek upraviť žiadosť o grant a požiadavky na spôsobilosť Grantového programu.

Doplňujúce informácie

Navštívte stránku spoločnosti Biogen týkajúcu sa globálnych grantov a ich udeľovania (https://grantsandgiving.biogen.com/), kde nájdete ďalšie informácie, vrátane:

 • Oblasti záujmu spoločnosti Biogen
 • Podávanie žiadostí a rozhodovací cyklus
 • Požiadavky a kritériá na získanie grantu
 • Informačné zdroje pre žiadateľa
Ako požiadať o grant

Kliknite sem a prejdite na portál spoločnosti Biogen týkajúci sa grantov a ich udeľovania. Prihláste sa do portálu pomocou existujúceho účtu alebo si vytvorte nový účet zvolením možnosti „New User?“ (Nový používateľ?).

Upozorňujeme, že všetky žiadosti o grant musia byť predložené v angličtine.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, pošlite nám email na adresu grantsandgiving@biogen.com.