Zodpovednosť

Máme jasný cieľ a sme presvedčení, že na poslaní pomáhať prostredníctvom vedy nikdy nezáležalo viac ako teraz. Pre nás v Biogene to znamená, že kladieme dôraz na firemnú zodpovednosť, úprimný záujem o pozitívne zmeny pre pacientov, našich zamestnancov, životné prostredie a komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Klimatické zmeny, zdravie a rovnaké možnosti pre všetkých sú úzko prepojené oblasti, ktoré si vyžadujú odvážne kroky. Preto sa snažíme o zdravší, udržateľnejší a rovnoprávnejší svet.

Rozmanitosť, rovnoprávnosť a inklúzia

Našou snahou je zamestnávať najtalentovanejších ľudí sveta a už dlho považujeme rozmanitosť, rovnoprávnosť a inklúziu nielen za morálny záväzok, ale aj za konkurenčnú výhodu.

Životné prostredie

Cítime zodpovednosť za presadzovanie pozitívnych zmien pre našu planétu ako aj zmien v komunitách, v ktorých pôsobíme. Uvedomujeme si, že klimatická kríza prináša aj krízu v kvalite zdravia, ktorá sa dotýka najmä zraniteľných komunít. 

Zdravotná starostlivosť pre všetkých

Zaviazali sme sa prispieť k odstráneniu nerovnoprávností v oblasti zdravotnej starostlivosti – od výskumu a klinických skúšaní až po dostupnú a zároveň vhodnú zdravotnú starostlivosť.

Zásady poskytovania informácií

Zverejňovanie údajov môže budovať dôveru. Spoločnosť Biogen už dlho reaguje na vyvíjajúce sa očakávania zainteresovaných strán v oblasti transparentného poskytovania informácií o dôležitých environmentálnych, sociálnych a spoločenských témach (ESG).

Náš prístup k ESG

Veľmi nám záleží na tom, aby sa pod naším vplyvom niečo zmenilo. S nadšením sa venujeme pacientom, našim zamestnancom, životnému prostrediu a komunitám, v ktorých žijeme, pracujeme a trávime voľný čas. Základ týchto záväzkov sa odráža v našom prístupe k ESG. Ide o prístup, ktorý podľa nášho názoru poskytuje skutočný prínos pre podnikanie vo svete, v ktorom žijeme.

Našim zamestnancom na našej práci veľmi záleží a sú o nej presvedčení. Každý deň prichádzame do práce s vedomím, že tisícky ľudí na celom svete sa spoliehajú na naše terapie, ktoré zmysluplne menia ich život.

Zaviazali sme sa podporovať rovnoprávnosť zdravia v terapeutických oblastiach v ktorých pôsobíme, pomáhať pri riešení sociálnych a environmentálnych výziev, vytvárať pracovné prostredie, ktoré umožňuje našim zamestnancom prosperovať, podporovať miestne komunity a inšpirovať budúce generácie vedcov. Je to základ nášho poslania, ktorý je nevyhnutný pre náš rast.