Podmienky používania

PRED POUŽÍVANÍM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE PODMIENKY POUŽÍVANIA.
Podmienky používania sa vzťahujú na používanie internetovej stránky spoločnosti Biogen Slovakia s.r.o. („spoločnosť Biogen“). Používaním uvedenej internetovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami používania, nepoužívajte túto internetovú stránku.

Spoločnosť Biogen môže svoju internetovú stránku, pravidlá a predpisy upravujúce jej používanie kedykoľvek zmeniť. Úpravy budú zverejnené na internetovej stránke, preto si ich pri jej používaní skontrolujte. Ak budete túto stránku po zverejnení takýchto zmien naďalej používať, vyjadríte tým svoj súhlas s uvedenými zmenami.

TÁTO INTERNETOVÁ STRÁNKA NEPOSKYTUJE MEDICÍNSKE ANI ODBORNÉ PORADENSTVO
Obsah tejto internetovej stránky má slúžiť ako zdroj všeobecných informácií o téme, ktorej sa venuje. Tieto informácie sa však poskytujú výlučne tak, ako sú a v akom stave sú práve dostupné, ako to je uvedené v týchto podmienkach používania. Odporúčame vám, aby ste si tu uvedené informácie overili aj v iných zdrojoch a pozorne si ich prediskutovali so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Biogen sa prostredníctvom tejto internetovej stránky nevenuje poskytovaniu medicínskych ani podobných odborných služieb alebo poradenstvu; zverejnené informácie nemajú nahradiť rady lekára. Ak máte o takéto služby alebo poradenstvo záujem alebo ich potrebujete, mali by ste sa poradiť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Skutočnosť, že spoločnosť Biogen tento obsah zverejnila, by ste si nemali vysvetliť ako jej podporu názorov, ktoré sú tu vyjadrené, ani ako záruku či garanciu nejakej stratégie, odporúčania, liečby, postupu alebo aplikovania liekov či prípravkov zo strany autora obsahu.

ROZSAH POUŽÍVANIA

Spoločnosť Biogen vás vyzýva, aby ste si prezreli, používali a uložili jednu kópiu tejto internetovej stránky pre svoju informáciu, nie však na komerčné použitie. Ak na tejto stránke nie je uvedené inak, žiadna časť obsahu alebo softvéru na tejto internetovej stránke sa bez písomného povolenia spoločnosti Biogen nesmie kopírovať, sťahovať ani uchovávať vo vyhľadávacích systémoch na žiadny iný účel, rovnako sa nesmie na žiadny účel ďalej ani šíriť. Berte prosím na vedomie, že spoločnosť Biogen môže vaše používanie tejto internetovej stránky bez oznámenia z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, zmeniť alebo obmedziť.

Používaním tejto internetovej stránky vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov.

BEZ ZÁRUK

Celý obsah na tejto internetovej stránke sa poskytuje výlučne tak, ako je a v akom stave je práve dostupný, bez akejkoľvek výslovnej alebo mlčky predpokladanej záruky, okrem iného aj bez mlčky predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti alebo neporušenia.

Spoločnosť Biogen neposkytuje žiadnu záruku vo vzťahu k presnosti, úplnosti, aktuálnosti alebo spoľahlivosti obsahu dostupného prostredníctvom tejto internetovej stránky. Skôr než sa budete na nejaké informácie spoliehať, zodpovedáte za ich overenie. Internetovú stránku a jej obsah používate výlučne na svoje vlastné riziko. Spoločnosť Biogen neposkytuje vyhlásenia ani nezaručuje, že používanie internetovej stránky bude neprerušené alebo že nebude obsahovať chyby. Vašou povinnosťou je prijať všetky potrebné preventívne opatrenia, aby ste zaistili, že v obsahu, ktorý z internetovej stránky získate, sa nebudú nachádzať vírusy.

Vyššie uvedené vylúčenia nemusia platiť v jurisdikciách, ktoré vylúčenie určitých mlčky predpokladaných záruk nepovoľujú.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, BEZ POVINNOSTI AKTUALIZÁCIE

Internetovú stránku a celý jej obsah používate na vlastné riziko. Spoločnosť Biogen sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti (na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva, absolútnej zodpovednosti alebo iným spôsobom) za všetky priame, nepriame, vedľajšie, následné alebo mimoriadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v nejakej súvislosti s prístupom na internetovú stránku alebo jej používaním, a to aj v prípade, ak bola informovaná o možnosti takýchto škôd, okrem iného aj v dôsledku toho, že nejaká strana sa bude opierať o nejaký obsah, ktorý získala používaním internetovej stránky, alebo za škody vzniknuté v súvislosti s chybami v prenose, absenciami alebo omeškaním prenosov informácií k používateľovi alebo od neho, prerušeniami v telekomunikačnom pripojení na internetovú stránku alebo vírusmi, či už budú úplne alebo sčasti spôsobené nedbanlivosťou, nehodami bez ľudského zavinenia, telekomunikačnými poruchami, krádežou alebo zničením alebo neoprávneným prístupom na internetovú stránku alebo súvisiacimi informáciami alebo programami.

Spoločnosť Biogen nezaručuje, že funkcie na tejto internetovej stránke neobsahujú počítačové vírusy alebo iné škodlivé prvky. Hoci sa obsah internetovej stránky pravidelne aktualizuje, spoločnosť Biogen nie je povinná aktualizovať informácie uvedené na tejto internretovej stránke a nebude zodpovedať za to, že takéto informácie neboli aktualizované. Spoločnosť Biogen nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záväzok, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť, hodnovernosť alebo užitočnosť informácií zverejnených alebo sprístupnených prostredníctvom tejto internetovej stránky. Skôr než sa budete na nejaké informácie uvedené na tejto internetovej stránke spoliehať, ste zodpovední za ich overenie.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Celý obsah tejto internetovej stránky je chránený švajčiarskymi, americkými a zahraničnými autorskými zákonmi. Bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia nesmiete žiadny obsah kopírovať, upravovať, nahrávať, sťahovať, zverejňovať, prenášať, ďalej publikovať alebo šíriť, okrem iného ani kód. Výnimkou je osobné používanie na nekomerčné účely. Okrem toho, ako to je uvedené v predchádzajúcej vete, sa nič uvedené na tejto internetovej stránke nebude interpretovať ako udelenie licencie alebo iných práv na základe nejakého patentu, obchodnej známky, autorského práva alebo iného duševného vlastníctva spoločnosti Biogen alebo nejakej tretej strany. Neoprávnené používanie obchodnej alebo servisnej známky či loga spoločnosti Biogen môže predstavovať porušenie švajčiarskych zákonov o obchodných známkach.

ODKAZY

Táto internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované inými stranami. Spoločnosť Biogen takéto prepojené stránky nekontroluje a nezodpovedá za obsah dostupný na iných internetových stránkach, ktoré sú prepojené s touto internetovou stránkou. Takéto odkazy neznamenajú, že spoločnosť Biogen podporuje nejaký materiál na inej stránke, pričom spoločnosť Biogen odmieta akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide o váš prístup na takéto prepojené internetové stránky. Spoločnosť Biogen uvádza odkazy na iné internetové stránky len v záujme pohodlia používateľov a prístup k iným internetovým stránkam, ktoré sú prepojené na túto internetovú stránku, je na vaše vlastné riziko.
Ak nie je inak uvedené v písomnej dohode medzi vami a spoločnosťou Biogen, musíte dodržiavať politiku spoločnosti Biogen, ktorá sa týka takýchto odkazov, a to konkrétne: (i) každý odkaz na túto internetovú stránku musí mať len textovú formu, ktorá musí jasne znieť takto: „biogen.sk“ alebo „internetová stránka spoločnosti Biogen Slovakia s.r.o.“; (ii) vzhľad, umiestnenie a iné aspekty odkazu nesmú mať charakter, ktorý by poškodil alebo oslabil dobrú povesť spojenú s názvami a obchodnými známkami spoločnosti Biogen; (iii) odkaz sa musí vzťahovať na domovskú stránku (www.biogen.sk), a nie na iné stránky v rámci internetovej stránky; (iv) vzhľad, umiestnenie a ostatné atribúty odkazu nesmú vyvolávať klamlivý dojem, že spoločnosť Biogen vašu organizáciu alebo subjekt sponzoruje, je vaším partnerom alebo s ňou máte nejaké spojenie; (v) keď si používateľ odkaz zvolí, internetová stránka sa mu musí zobraziť na celej obrazovke, a nie v rámčeku na prepájajúcej internetovej stránke a (vi) spoločnosť Biogen si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia svoj súhlas s odkazom odvolať.

MIESTO A ROZHODNÉ PRÁVO

Túto internetovú stránku prevádzkuje spoločnosť Biogen Slovakia s.r.o. a jej používanie sa bude riadiť slovenským právnym poriadkom. Spoločnosť Biogen neposkytuje žiadne vyhlásenie o tom, že materiál zverejnený na tejto stránke je presný v jurisdikcii mimo Slovenskej republiky a prístup na túto internetovú stránku z územia mimo Slovenskej republiky je na vlastné riziko používateľa. Používatelia, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na internetovú stránku spoločnosti Biogen Slovakia s.r.o. z iných miest, to robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov.

ODDELITEĽNOSŤ

Ak nejaký súd príslušnej právomoci vyhlási niektoré ustanovenie týchto podmienok používania za neplatné alebo nevykonateľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok používania zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Ustanovenie týchto podmienok používania, ktoré bude považované za neplatné alebo nevykonateľné len sčasti alebo do určitej miery, zostane v plnej platnosti a účinnosti v rozsahu, v akom nie je považované za neplatné alebo nevykonateľné. Strany sa ďalej dohodli nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie týchto podmienok používania platným a vykonateľným ustanovením, ktorým sa v maximálnom možnom rozsahu dosiahnu ekonomické, obchodné a iné účely takéhoto neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia.

PORUŠENIE PRAVIDIEL A ĎALŠIE PREDPISY

Spoločnosť Biogen si v prípade porušenia pravidiel a predpisov uvedených na tejto internetovej stránke vyhradzuje právo získať všetky zo zákona a podľa práva spravodlivosti dostupné opravné prostriedky, vrátane zablokovania prístupu na internetovú stránku z nejakej konkrétnej adresy.

OTÁZKY

Ak máte o týchto podmienkach používania internetovej stránky nejaké otázky, kontaktujte nás na adrese:

Biogen Slovakia s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovakia