Pravidlá ochrany osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Biogen

Spoločnosť Biogen sa zaväzuje rešpektovať vaše súkromie a chápe, aké dôležité je chrániť osobné údaje jednotlivca a uplatňovať vysoké etické a regulačné štandardy pri spracovávaní takýchto údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a postupy, ktoré spoločnosť Biogen Slovakia s. r. o. (ďalej len „Biogen“) vypracovala na ochranu osobných údajov a dodržiavanie platných právnych predpisov o ochrane údajov.

ČO ZHROMAŽĎUJEME

(a)        Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás

 

Spoločnosť Biogen zhromažďuje informácie priamo od vás, keď sa rozhodnete vytvoriť účet na našich webových stránkach alebo mobilných aplikáciách, zavolajte nám alebo pošlite e-mail alebo iným spôsobom priamo poskytnite informácie. Ďalej uvádzame príklady informácií, ktoré môžeme získať priamo od vás:

 

 • meno,
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa atď.),
 • používateľské meno a heslo,
 • dátum narodenia,
 • preferovaný spôsob komunikácie,
 • vek,
 • obchodné informácie vrátane histórie zamestnania, histórie vzdelania, kvalifikácie, povolania a odborov.

 

(b)        Informácie, ktoré zhromažďujeme pri vašej návšteve našich webových stránok

 

Keď navštívite túto webovú stránku, máme prístup k nasledujúcim informáciám o vás:

 

Registrácia stránky. Spoločnosť Biogen vytvorila túto webovú stránku, aby ste nás mohli navštíviť a posúdiť informácie o službách a produktoch, ktoré ponúkame bez potreby dobrovoľne poskytnúť akékoľvek osobné údaje. Ak sa rozhodnete zaregistrovať na používanie funkcií a služieb spoločnosti Biogen, a to buď ako spotrebiteľ alebo ako zdravotnícky personál, budeme od vás zhromažďovať osobné údaje a tieto informácie možno kombinovať, aby sme vám poskytli služby alebo informácie, ktoré požadujete, alebo zabezpečili úplné, aktuálne a presné osobné údaje.

 

IP adresa. Pri návšteve tejto webovej lokality zaznamenávame IP adresu vášho počítača. IP adresa vás osobne neidentifikuje, ale umožňuje nám pri komunikácii s touto webovou stránkou komunikovať s vami.

 

(c)        Citlivé osobné údaje

 

Spoločnosť Biogen sa vyhýba zhromažďovaniu citlivých osobných údajov. V zriedkavých prípadoch, ako napríklad uľahčenie prístupu k ponukám na podporu pacientov, môže spoločnosť Biogen potrebovať zhromažďovanie citlivých osobných údajov vrátane údajov o zdravotnom stave. V prípade, že je potrebné zhromaždiť všetky citlivé osobné údaje o vás, ak to vyžadujú právne predpisy o ochrane údajov, budeme ich zhromažďovať len s vaším výslovným súhlasom.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE

Poskytnutím vašich osobných údajov súhlasíte s tým, že ak to umožňujú miestne právne predpisy alebo ak ste súhlasili s tým, že od nás dostanete tieto informácie, môžeme tieto informácie použiť:

 • aby sme odpovedali na vaše požiadavky;
 • aby sme zlepšili našu úroveň služieb;
 • aby sme zlepšili obsah našej komunikácie;
 • aby sme poskytovali tipy, užitočné informácie, správy o produktoch a aktualizácie;
 • aby sme vás upozorňovali na naše nové produkty a služby;
 • aby sme získali vaše názory na naše produkty a služby;
 • aby sme zvážili vašu žiadosť o zamestnanie;
 • na naše vlastné administratívne a zabezpečovacie účely; a
 • na iné účely, ktoré môžu byť uvedené na tejto webovej stránke.

Pri používaní vašich osobných údajov dodržiavame nasledujúce zásady:

(a)        Obmedzenie

Spoločnosť Biogen bude zhromažďovať iba osobné údaje o vás, ktoré sú potrebné pre jeden alebo viac našich legitímnych obchodných účelov, alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Spoločnosť Biogen okrem toho zhromažďuje osobné údaje len zákonnými a spravodlivými prostriedkami a nie neprimerane rušivým spôsobom.

(b)        Účel

Keď spoločnosť Biogen zhromažďuje vaše osobné údaje, príjmeme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, účely, na ktoré zhromažďujeme informácie, a tieto informácie použijeme iba na uvedené primárne alebo súvisiace sekundárne účely.

(c)        Poskytnutie

Spoločnosť Biogen vás bude informovať o organizáciách (alebo typoch organizácií), ktorým zvyčajne poskytujeme osobné údaje, a poskytne vám kontaktné údaje v prípade, že by ste chceli mať prístup k vašim osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, alebo ak potrebujete aktualizovať vaše osobné údaje alebo preferencie.

AKO POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE INÝM SUBJEKTOM

Upozorňujeme, že povolené prenosy osobných údajov tretím stranám alebo iným spoločnostiam v rámci skupiny Biogen zahŕňajú prenos údajov z jednej krajiny do druhej a môžu zahŕňať presuny do krajiny, kde právne predpisy poskytujú odlišnú ochranu ako vo vašej krajine. V takýchto prípadoch prijmeme príslušné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

(a)        Pridružené spoločnosti

Môžeme poskytnúť osobné údaje našim pridruženým spoločnostiam na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti sú tie spoločnosti, ktoré sú pod spoločnou kontrolou našej materskej spoločnosti Biogen, Inc.

(b)        Tretie strany

Spoločnosť Biogen môže využívať služby tretích strán na poskytovanie služieb, ktoré môžu vyžadovať poskytnutie vašich osobných údajov tretím stranám. Ak povolíme, aby tretia strana mala prístup k vašim osobným údajom, bude im povolený prístup iba na účely, ktoré sú v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, a budeme vyžadovať ochranu vašich osobných údajov v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

(c)        Presadzovanie práva

Za určitých okolností môžeme byť vyzvaní, aby sme poskytli vaše osobné údaje ako odpoveď na súdny príkaz, predvolanie, povolenie na prehliadku, dodržanie právneho predpisu alebo nariadenia. Plánujeme spolupracovať pri odpovedaní na takéto žiadosti, pričom príjmeme vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že žiadateľ pochopí citlivú povahu osobných údajov, ktoré môže dostať. Vyhradzujeme si tiež právo spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri vyšetrovaní a stíhaní používateľov, ktorí porušujú naše zásady alebo sa zapájajú do nezákonného alebo škodlivého správania pre osoby alebo osobné údaje, za ktoré sme zodpovední.

(d)        Prehľady o produkte

Ak nás kontaktujete v súvislosti s vašimi skúsenosťami s používaním niektorého z našich produktov, môžeme použiť informácie, ktoré nám poskytnete v prípade potreby pri predkladaní hlásení o sťažnostiach alebo nežiaducich udalostiam miestnym a medzinárodným zdravotníckym alebo farmaceutickým regulačným úradom, a ak sa to od nás na základe právnych predpisov vyžaduje inak. Ďalšie informácie nájdete v našom [LINK TO AE PP].

(e)        Podnikové transakcie

Vaše informácie môžeme poskytnúť tretej strane v súvislosti s reorganizáciou, zlúčením, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom alebo inou likvidáciou celého alebo akejkoľvek časti nášho podnikania, majetku alebo akcií, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním.

SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE

Spoločnosť Biogen využíva rôzne technológie na posúdenie spôsobu používania jej stránok, na prispôsobenie vašich skúseností a na poskytovanie online obsahu prispôsobeného vašim záujmom, ako sú internetové značky a súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené vo vašom počítači alebo iných zariadeniach využívajúcich webové rozhranie na našich webových stránkach. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať vás od ostatných používateľov tejto webovej stránky a vylepšiť túto webovú stránku a vaše skúsenosti pri prehliadaní týchto webových stránok. Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných technológiách na zhromažďovanie údajov nájdete v našich pravidlách týkajúcich sa súborov cookie a iných technológiách.

NAŠE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Chceme, aby vaše osobné údaje zostali čo najbezpečnejšie. Budeme zachovávať úroveň ochrany vašich osobných údajov v súlade so zákonmi na ochranu údajov a využijeme všetky dostupné technické zdroje na zabránenie strate, zmene a neoprávnenému prístupu alebo spracovaniu vašich údajov. Bezpečnostné opatrenia, ktoré používame na ochranu všetkých osobných údajov, sú navrhnuté tak, aby spĺňali alebo prevyšovali štandardy odvetvia, aby zabránili prístupu útočníkov. Mali by ste si však uvedomiť, že žiadne bezpečnostné opatrenie nie je zaručene 100 % bezpečné, a mali by ste vždy prijať vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov vrátane zabezpečenia aktuálneho antivírusového softvéru.

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Stránky spoločnosti Biogen môžu obsahovať aj odkazy na webové stránky, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť pre vás užitočné a informatívne. Neschvaľujeme ani neodporúčame obsah ani služby týchto stránok a nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto iných stránok. Odporúčame vám, aby ste sa vždy oboznámili a prečítali si pravidlá ochrany osobných údajov jednotlivých stránok, ktoré navštívite.

Spoločnosť Biogen môže tiež spolupracovať s inými spoločnosťami, aby vám poskytla obsah alebo služby na združenej alebo „spoločnej značke“, a to prostredníctvom spoločne označenej lokality s logom Biogen a logom spoločného partnera. Mali by ste si prečítať jednotlivé zásady ochrany osobných údajov spoločných webových stránok, ktoré sa môžu líšiť v niektorých ohľadoch od našich.

NAŠE ZÁSADY TÝKAJÚCE SA OCHRANY DETÍ

Obsah a služby týchto webových stránok sú určené pre používateľov starších ako 18 rokov. Táto webová stránka nie je určená na prilákanie detských používateľov. Ak sa dozvieme, že osoba mladšia ako 18 rokov dobrovoľne poskytla osobné údaje na tejto webovej stránke, alebo že poskytovateľ poskytol informácie o pacientovi, ktorý je označený ako mladší ako 18 rokov, tieto informácie z našich aktívnych databáz vymažeme.

AKO SA UCHOVÁVAJÚ INFORMÁCIE A VAŠE PRÁVA

Osobné údaje uchovávame len dlho, ako je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom alebo ak požadujete informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame (ako napríklad zdroj osobných údajov), kedykoľvek môžete kontaktovať spoločnosť Biogen.  Tiež môžete namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov z legitímnych dôvodov a môžete požiadať o ich opravu alebo vymazanie.

Ak spoločnosť Biogen spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez akéhokoľvek precedensu tým, že nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Toto nebude mať vplyv na spracovanie vašich údajov na základe vášho súhlasu pred časovým okamihom, kedy odvoláte svoj súhlas.

Upozorňujeme, že niektoré z týchto práv sú obmedzené platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a my máme právo zhromažďovať, spracúvať a uchovávať vaše osobné údaje na vykonávanie našich zákonných povinností (napríklad údaje o nežiaducich udalostiach súvisiacich s liekmi). Môžeme vás požiadať, aby ste poskytli dodatočné informácie potrebné na potvrdenie vašej totožnosti skôr, než vyhovieme akejkoľvek žiadosti, ktorú ste predložili.

KONTAKT S NAMI

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa spôsobu, akým boli vaše osobné údaje zhromaždené alebo spracované spoločnosťou Biogen, alebo akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, alebo by ste chceli uplatniť svoje práva, ako je uvedené vyššie, môžete kontaktovať globálne oddelenie pre ochranu osobných údajov spoločnosti Biogen pomocou adresy: privacy@biogen.com.

ZMENY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budeme používať iba spôsobom, ktorý je opísaný v zásadách ochrany osobných údajov platných vtedy, keď od vás informácie získali. Vyhradzujeme si však právo zmeniť podmienky týchto zásad ochrany osobných údajov kedykoľvek (napríklad z dôvodu zmien v platných právnych predpisoch na ochranu údajov) odoslaním revízií na túto webovú stránku. V dôsledku takejto zmeny príjmeme primerané a odôvodnené kroky na získanie vášho súhlasu v prípade potreby.

INFORMÁCIE PRE REZIDENTOV EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Podľa právnych predpisov Európskej únie o ochrane údajov je „kontrolórom údajov“ právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu vašich osobných údajov a pomáha vám pri uplatňovaní vašich práv na ochranu údajov. Kontrolórom vašich osobných údajov v súvislosti s touto webovou stránkou je:

Biogen Slovakia s. r. o.
Karadžičova 12 
821 08 Bratislava
Slovakia

Môžete kontaktovať zamestnanca, zodpovedného za ochranu údajov spoločnosti Biogen prostredníctvom e-mailu: privacy@biogen.com.

Môžete, ak to považujete za potrebné, podať sťažnosť na miestny orgán na ochranu údajov, ak máte pocit, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené.  Podrobnosti o vašom miestnom úrade pre ochranu údajov nájdete na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Version Date: 07/07/2022