Podporné informácie o grante

Čo je grant?

Grant je finančný príspevok poskytovaný oprávnenej organizácii na podporu konkrétneho, časovo obmedzeného projektu alebo programu so stanovenými cieľmi bez toho, aby z toho mala spoločnosť Biogen nejaký hmotný prospech. Uprednostňuje sa možnosť financovania grantu viacerými subjektami.

 

Kto môže požiadať o grant?

O grant môže požiadať organizácia, združenie, nemocnica alebo združenie pacientov, ktoré existuje viac ako 2 roky a ktorého činnosti zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, výskum a vývoj alebo starostlivosť o pacientov. Akceptujú sa len žiadosti od neziskových organizácií.

 

Podporované činnosti a programy

Spoločnosť Biogen môže podporovať tieto činnosti a programy:

 • Odborné vzdelávacie programy – programy určené na profesionálne vzdelávanie a školenie, ktorým sa plní nenaplnená potreba alebo medzera v oblasti vzdelávania s cieľom zlepšiť stav pacientov a zaistiť správne používanie liekov. Programy môžu byť akreditované alebo neakreditované. Organizácia, ktorá žiada o grant, musí vytvárať obsah a vyberať účastníkov nezávisle.
 • Programy vzdelávania pacientov – programy určené pre pacientov a opatrovateľov, ktoré sa zameriavajú na informovanie o ochoreniach, možnosti liečby a kvalitu života. Tieto programy nesmú mať propagačný charakter.
 • Odborný a vedecký rozvoj – programy na poskytovanie školení a rozvoj zdravotníckych alebo výskumných pracovníkov.
 • Granty na infraštruktúru – financovanie modernizácie priestorov alebo vybavenia zariadení zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Biogen nemôže byť jediným financujúcim subjektom.
 • Iné programy financovanie programov alebo činností so stanovenými cieľmi, ktoré nemožno považovať za vzdelávanie odborníkov alebo pacientov, grant na infraštruktúru alebo odborný a vedecký rozvoj.

 

Podmienky získania grantu

 • Finančné prostriedky sa neposkytujú s cieľom priamo alebo nepriamo nabádať príjemcu, aby kupoval alebo predpisoval produkty alebo služby spoločnosti Biogen.
 • Pred začiatkom programu alebo činnosti musí príjemca podpísať písomnú dohodu.
 • Požadované finančné prostriedky musia vyjadrovať reálnu a objektívnu trhovú hodnotu.
 • Príjemca grantu musí písomne potvrdiť prijatie grantu a použitie prijatých finančných prostriedkov do 90 dní od dátumu ukončenia programu alebo činnosti.

 

Aké kritériá sa používajú na schválenie žiadosti?

Pri posudzovaní žiadosti hodnotí spoločnosť Biogen tieto faktory:

 • Súlad s oblasťami záujmu
 • Kvalifikácia uchádzača/organizácie
 • Kvalita zistených potrieb
 • Primeranosť vzdelávacích cieľov/zámerov
 • Celková suma finančných prostriedkov poskytnutých organizácii počas predchádzajúcich 12 mesiacov
 • Inovačný a cenovo efektívny prístup
 • Dodržiavanie všetkých relevantných zákonov a predpisov

 

Proces predloženia žiadosti

Ak chcete požiadať o grant, kliknutím na toto tlačidlo prejdite na formulár žiadosti. Po vyplnení odošlite formulár spolu s podpornou dokumentáciou na adresu grantova.komisia@biogen.com. Žiadosť a podpornú dokumentáciu môžete poslať aj poštou na adresu:

 

Biogen Slovakia, s.r.o.
Medicínske oddelenie
Aupark Tower
Einsteinova 24
Bratislava
851 01

 

Žiadosti sa prijímajú priebežne a spoločnosť Biogen ich posudzuje podľa stanoveného harmonogramu. Žiadosť nie je zárukou získania požadovaných finančných prostriedkov a rozhodnutie bude odoslané v písomnej forme všetkým uchádzačom.

 

Termín predloženia žiadosti

Aby sme mohli podané žiadosti starostlivo preskúmať, odporúčame, aby ste nám žiadosť poslali najmenej 3 mesiace pred plánovaným programom alebo činnosťou.

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na medicínske oddelenie na adrese grantova.komisia@biogen.com.