Usmernenia k žiadostiam o grant

Čo je to grant?

Grant je peňažná podpora, ktorú spoločnosť Biogen Slovakia, s. r. o., môže poskytnúť na žiadosť neziskovej organizácie. Granty nie sú neobmedzené, ale sú poskytované na dohodnutý špecifikovaný účel na prospech pacientov.

 

Kto môže požiadať o grant?

Granty je možné poskytovať jedine neziskovým subjektom ako sú inštitúcie, nadácie, odborné spoločnosti, nemocnice, univerzity alebo organizácie pacientov, ktorých poslanie zahŕňa zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, výskum, podporu pacientov a ktoré sú na základe príslušných miestnych zákonov a regulačných požiadaviek oprávnené prijímať granty. Granty možno poskytovať jedine subjektu, nie jednotlivcovi, ktorý zašle písomnú žiadosť. Granty nie je možné poskytovať jednotlivým zdravotníckym pracovníkom, súkromným lekárom či skupinám alebo subjektom.

 

Podporované činnosti a programy

Granty musia byť primerané, vhodné a objektívne odôvodniteľné. Spoločnosť Biogen Slovakia, s. r. o. môže podporovať nasledujúce typy činností alebo programov:

 • programy vzdelávania, ktoré zahŕňajú prezentácie informácií o zdravotnej starostlivosti týkajúce sa stavov ochorení, oblastí liečby a/alebo otázok starostlivosti o pacienta (napr. kampane na zvýšenie povedomia o ochorení a programy asistencie pacientom)
 • medicínske vzdelávacie programy
 • grantové/štipendijné programy, podpora pre zdravotnícke a/alebo medicínske projekty, ktorých jediným účelom je podporovať zdravotnícke vzdelanie alebo vedu, alebo prispievať k zlepšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti. Táto podpora nesmie znamenať zaangažovanie zdravotníckej organizácie v klinickom výskumnom projekte, na ktorý sa vzťahujú iné pravidlá.

Tieto činnosti alebo programy musia mať svoje klinické opodstatnenie a mali by mať jasne stanovený účel, ktorým je dosiahnutie lepších zdravotných výsledkov pacientov a zvýšenie kvality používania liekov. Činnosti by mali mať vopred stanovený časový rámec. Granty na činnosti v  lekárskej praxi sa nesmú používať na zaväzovanie alebo generovanie príjmu komerčnej firmy.

 

Požiadavky na granty

 • Granty sa neposkytujú s úmyslom priamo alebo nepriamo ovplyvniť príjemcu, aby kupoval, predpisoval alebo odporúčal používanie produktov alebo služieb spoločnosti Biogen Slovakia, s. r. o.
 • Príjemca musí pred sprístupnením financií podpísať formálnu písomnú dohodu.
 • Požadované množstvo finančných prostriedkov a podrobnosti rozpočtu by mali vyjadrovať objektívnu trhovú hodnotu.
 • Spoločnosť Biogen Slovakia, s. r. o. nemá na financovaný program alebo činnosť vplyv ani dosah.
 • Podporu zo strany spoločnosti Biogen Slovakia, s. r. o., je nevyhnutné priznať.

 

Aké kritériá sa používajú pri rozhodovaní o poskytnutí finančných prostriedkov?


Spoločnosť Biogen Slovakia, s. r. o. môže pri posudzovaní žiadosti o grant prihliadať na faktory ako:

 • súlad s oblasťami záujmu spoločnosti Biogen Slovakia, s. r. o.
 • kvalifikácia organizácie, ktorá žiada financie hodnotenie kvality potrieb
 • primeranosť vzdelávacích cieľov
 • vzdelávacia schéma, ktorá je založená na princípe vzdelávania dospelých
 • výsledky, ktoré zabezpečujú hodnotenie a meranie efektívnosti programu alebo činnosti
 • inovačné a cenovo efektívne prístupy
 • dodržiavanie všetkých relevantných predpisov, interných smerníc a legislatívy.

 

Aké podklady sú potrebné?

Žiadosť o grant zašlite spoločnosti Biogen Slovakia minimálne 4 mesiace pred plánovanou aktivitou.

V záujme objektívneho posúdenia žiadosti o financie predložte:

 • relevantné vysvetľujúce informácie
 • dokumentáciu programu alebo projektu
 • stretnutie s cieľovou skupinou
 • náplň programu alebo navrhovaný formát
 • podrobnosti rozpočtu
 • finančnú súvaha žiadateľa na overenie, že neposkytujeme viac ako 25 % jeho ročného rozpočtu.

 

Proces podania a vybavenia žiadosti

Posudzovať sa budú len prihlášky s vyplneným formulárom žiadosti o grant (formulár na stiahnutie), ktorý je potrebné odovzdať elektronicky spolu s podkladmi na adresu:

grantova.komisia@biogen.com alebo
zaslať na adresu Medicínske oddelenie, Biogen Slovakia, s. r. o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.


Hodnotiaci proces trvá najmenej 2 mesiace pred navrhovaným programom alebo činnosťou.
Všetky žiadosti posúdi komisia spoločnosti Biogen pre granty. Podanie prihlášky nie je zárukou získania financií. Na všetky podané žiadosti odpovieme písomne.

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na medicínske oddelenie na čísle +421 2 32334008 alebo na mailovej adrese grantova.komisia@biogen.com.

Biogen Slovakia, s. r. o.
Aupark Tower
Einsteinova 24
85101 Bratislava